Juridische hulp/Rechtsbijstand

De juridische hulp/rechtsbijstand wordt uitgevoerd door Park20 Advocaten te Den Haag.

Voor FDO-MHA-leden in actieve dienst houdt dit in:

  • juridisch advies bij vragen over de eigen ambtelijke organisatie en de met ambtelijke aanstelling samenhangende juridische aanspraken, zoals de uitkeringsregeling bij werkeloosheid en de pensioenregeling.
  • bijstand bij rechtelijke procedures over geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de ambtelijke rechtspositie.

Voor FDO-MHA-leden in niet-actieve dienst (post-actieven) houdt dit in dat naast het hiervoor genoemde recht op advies over en bijstand bij geschillen over de eigen (voormalige) rechtspositie en de pensioenafspraken, ook recht hebben op juridisch advies en bijstand op het terrein van:

  • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
  • Algemene nabestaandenwet.
  • Zorgverzekeringswet.
  • Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).

Om gebruik te maken van de juridische hulp moet u een e-mail sturen naar de coördinator rechtsbijstand van de FDO-MHA (secretaris@fdo-cmhf.nl).

De FDO-MHA beschikt over een reglement waarin de kaders worden beschreven waarbinnen de leden van de vereniging beroep kunnen doen op juridisch advies en/of bijstand.

Reglement Rechtsbijstand