Communique Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s

24-11-2021

“Doorwerking principeakkoord CAO Gemeenten/SGO 2021-2022 naar personeel Veiligheidsregio’s”

Overleg
In het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV), het overleg tussen de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) en de vakbonden (FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC) is op 19 november 2021 een principeakkoord bereikt over de doorwerking van het principeakkoord CAO Gemeenten/SGO 2021- 2022 naar het personeel in dienst van de Veiligheidsregio’s. Onder het voorbehoud dat het principeakkoord Gemeenten/SGO 2021-2022 de status van akkoord verkrijgt, zijn gelijke afspraken voor het personeel in dienst van de Veiligheidsregio’s van toepassing met de volgende aanvullingen, t.w.
1) De afspraken in de loonparagraaf voor 2021 en 2022 gelden voor het gehele personeel in dienst van de Veiligheidsregio’s inclusief de vrijwilligers maar exclusief de medewerkers die onder een andere CAO vallen, bv. het Ambulancepersoneel. De verhoging van het minimumsalaris van schaal A en de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag gelden niet voor de vrijwilligers;
2) De Corona-onkostenvergoeding en de Corona-uitkering zijn niet van toepassing op medewerkers die op 3 november 2021 niet meer in dienst zijn en medewerkers die van het FLO-overgangsrecht gebruik maken en op 3 november 2021 inactief waren; de vergoeding en uitkering gelden niet voor de vrijwilligers;
3) Met betrekking tot de verlofharmonisatie onderzoeken partijen (werkgever/vakbonden) de achtergronden van deze afspraak (de feiten) en expliciet wat dit betekent voor werknemers en werkgevers. Op basis van die resultaten formuleren partijen aanvaardbare voorstellen om te komen tot een verlofharmonisatie; wellicht is hier tevens sprake van een overgangssituatie. Dit proces wordt in 2022 afgerond.
4) De uitkomsten van de studie naar sociale zekerheid bij arbeidsongeschiktheid wordt afgewacht; ditzelfde geldt voor eventuele verdere voorstellen in het kader van vitaliteitsbeleid waarbij voor de repressieve medewerkers het onderzoek Universiteit Maastricht leidend zal zijn. De FLO-overgangsrechten van repressieve medewerkers zijn gegarandeerd.
5) Partijen bezien in 2022 of en welke behoefte er bestaat om te komen tot een A&O fonds Veiligheidsregio’s.

In alle andere gemaakte afspraken kunnen partijen zich vinden. WVSV en vakbonden zullen het thans bereikte principeakkoord voorleggen aan hun respectievelijke achterbannen. Als hiermee wordt ingestemd zal - zodra het principeakkoord CAO Gemeente/SGO de status van akkoord verkrijgt - de uitvoering van de gemaakte afspraken voor het personeel van de Veiligheidsregio’s ter hand worden genomen. Aanpassing van de CAR-UWO vindt tijdig plaats.

LOAV
Het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV), het overleg tussen de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) en de vakbonden (FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC) heeft de taak/rol van het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) overgenomen; ook het LOBA (Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden) gaat op in het LOAV.

Alle veiligheidsregio’s zijn lid van de WVSV en daarmee gebonden aan de in het LOAV gemaakte afspraken; zij behouden daarnaast hun eigen lokale afspraken. De CAR (-UWO) blijft bestaan, onderhouden door de WVSV en vanaf 1 januari 2022 te raadplegen via de website WVSV als CAR-UWO Veiligheidsregio’s.

Convenant
Werkgever en vakbonden hechten eraan de gemaakte afspraken over het nieuwe overlegstelsel in een convenant vast te leggen. Publicatie van dit convenant vindt medio december 2021 plaats.