Resultaten enquête CAO Gemeenten/SGO 2023

13-06-2022

De vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en FDO – MHA hebben een enquête uitgezet ter voorbereiding op de onderhandelingen voor de nieuwe CAO gemeenten en de CAO SGO 2023.

Wie hebben mee gedaan?

De enquête is gehouden tussen 19 april en 15 mei 2022. 19.364 medewerkers hebben de enquête ingevuld, waarvan 46% op kantoor werkt, 38% in de uitvoerende diensten en 16% overig. In mei en juni zijn ook werkbezoeken op de buitendiensten gehouden.

Gezien de ongewone ontwikkeling van de inflatie is sprake van een momentopname. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan zal in de zomer nog een extra peiling over je inkomen en koopkracht worden gehouden, Houd daarom het laatste nieuws in de gaten op deze pagina.

Wil je de hele analyse van de enquête KLIK HIER.

Totale inkomen

Loon

De tevredenheid over het totale inkomen is vergeleken met 2020 afgenomen. Van 55% naar 41%. In de schalen A t/m 6 geeft zelfs nog slechts 21% aan tevreden te zijn De kosten voor onderhoud zijn hoger geworden. De gestegen inflatie wordt vaak genoemd. 18 % zegt niet goed rond te kunnen komen. De schalen 11 en hoger hebben vaker het idee dat hun inkomen minder is gestegen dan in andere sectoren.

Vergoedingen en toelagen

Ruim twee derde vindt de thuiswerkvergoeding (zeer) onvoldoende (70%). Een kleine meerderheid (52%) vindt de toelage voor de beschikbaarheidsdiensten onvoldoende .De GGD respondent is het minst tevreden (58%). Ook de hoogte van de kilometervergoeding wordt als (zeer) onvoldoende gezien (86%). In 22% van de gevallen bedraagt de kilometervergoeding minder van 10 ct. De respondenten in schaal A t/m 6 zijn het minst tevreden over de vergoedingen en toelagen.

Verlof & werk privé-balans

Tevredenheid van het aantal verlofdagen is afhankelijk van de leeftijd. De meerderheid is tevreden met het aantal verlofdagen, maar bijna 46% van de respondenten geeft aan meer verlofdagen te willen. Bij medewerkers jonger dan 45 jaar is dit 55%. Jongeren geven vaker aan verlofdagen te kort te komen dan ouderen.

Eerder uitreden en minder werken voor AOW

Regelingen voor het einde van de loopbaan en eerder stoppen met werken zijn populair onder ouderen. Twee derde van de respondenten geeft aan hier behoefte aan te hebben. Bij 88% van de medewerkers van 55 jaar en ouder toenemen neemt de behoefte aan een dergelijke regeling toe. 25% van de jongeren onder de 35 jaar geeft prioriteit aan een regeling om minder te werken aan het einde van de loonbaan.

5 mei

De meeste respondenten vinden 5 mei als vaste vrije dag een goed idee. Vooral medewerkers in de lagere schalen en jongeren (51%) willen die opnemen in de cao.

Verkorten werkweek

Meerderheid is positief over het verkorten van de standaardwerkweek van 36 uur naar 34 uur met behoud van salaris. Het verkorten van de werkweek is vooral populair bij jongeren onder 35 jaar en bij medewerkers met een tijdelijk contract. In de groep met een managementfunctie worden de meeste tegenstanders gezien i.v.m. de werkdruk.

Hybride werken

Hybride werken wordt overwegend als (zeer) prettig ervaren. Er kleven ook nadelen aan. Een derde van de medewerkers die thuiswerken vindt het budget en/of faciliteiten om een thuiswerk plek in te richten onvoldoende en 58% vindt de compensatie voor de kosten niet toereikend. Drie kwart van de medewerkers wordt in staat gesteld veilig te werken, een kwart ervaart dit niet.

Opvalt dat 88% van mening is dat thuiswerken een recht moet zijn en moet worden opgenomen in de cao. Maar ook het recht om op kantoor te werken (73% ) en recht op onbereikbaarheid worden als belangrijk gezien (77%).

Werkdruk

Ruim een derde ervaart veel werkdruk. Hoe hoger de salarisschaal, hoe hoger de ervaren werkdruk. Functie en contractvorm zijn van invloed op de ervaren werkdruk. Teveel werk en te weinig personeel zijn van grote invloed op werkdruk. In de lagere schalen valt op dat de werkdruk voornamelijk veroorzaakt wordt door uitval en ziekte. 43% van de GGD medewerkers ziet uitval en ziekte ook als belangrijke oorzaak voor de werkdruk. Dat is hoog t.o.v. het gemiddelde.

Medewerkers zien het aannemen van personeel als meest en inhuren als minst effectief om werkdruk terug te dringen. De werkdruk is tijdens de coronacrisis verhoogd en ook de crisis in de Oekraïne heeft effect op de gestegen werkdruk. Een ruimte meerderheid wil afspraken in de cao over werkdruk.

Loopbaan en ontwikkeling

Ontwikkeling in het werk is belangrijk voor veel respondenten (84%). Ontwikkeling in het werk wordt ook voor ouderen als belangrijk gevonden.  Jongeren onder de 35 jaar zien ontwikkeling als een (zeer) belangrijk onderdeel van hun werk (97%). Eén kwart ziet te weinig ruimte om zich te ontwikkelen. Leeftijd wordt gezien als grootste beperkende factor (31%).

Opvallend is dat 24% van de respondenten die geen of weinig ruimte zien om binnen de organisatie door te groeien dat een reden is om de organisatie te verlaten. Voor nog eens 45% zal het op den duur meespelen in de beslissing te vertrekken.

Werkzekerheid

Tijdelijke krachten stellen een vast contract op prijs. Tijdelijke verbanden komen veel vaker voor bij jongeren dan bij ouderen. Met name tijdelijke krachten onder de 35 jaar willen een vast contract. Dit geldt met name voor de medewerkers in schaal A t/m 6. In grotere steden is de wens groter dan in kleine gemeenten.

Prioriteiten

Voor respondenten jonger dan 55 jaar is inkomen belangrijker dan voor 55 jaar en ouder. Werk/privé – balans en vitaliteit krijgt van de oudere groep hogere prioriteit. Jongeren daarentegen hebben behoefte aan meer verlof. Jongeren geven aan meer behoefte te hebben aan(loopbaan) ontwikkeling dan 55 jaar en ouder.

Lid worden

De enquête is uitgezet onder leden en niet leden. Ook op de werkbezoeken spreken we leden en niet leden. Waarom doen we dit? Voor een goede CAO is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen lid zijn van een bond. Bewustwording dat een goede CAO niet vanzelfsprekend is, is dus belangrijk. Praat daarom zelf ook met je collega’s over jullie cao. Het gaat tenslotte om je inkomen en je rechtspositie. Het stemmen op een de cao resultaat is alleen voor leden van een bond. Lid worden KLIK HIER.